پایش و ساماندهی صنایع آلاینده

دستورالعمل حاضر تدوین و به بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میگردد.

ادامه مطلب

ارزیابی و پایش ارگونومی

در محیط های کاری، افزایش هزینه ها و آسیب به نیروی انسانی شاغل محسوب می شوند.

ادامه مطلب

جمع‌آوری، نگهداری و حمل پسماند‌های ویژه

سایت های آلوده به پسماندهای ویژه که باید از آلودگی زدوده شوند بیشتر می باشد.

ادامه مطلب

ارزیابی ریسک واحد های صنعتی – معدنی

بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین درسازمان به منظور پیگیری از بروز حوادث

ادامه مطلب

ثبت و گزارش دهی غرامت بیماری های شغلی

بیماری های شغلی موجب تحمیل درد و رنج فراوان بر کارکنان و باعث از دست دادن زمان کاری زیادی در جهان

ادامه مطلب

ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشتی مواد شیمیایی

عدم قطعیت، ویژگی ذاتی عوامل آسیب رسان در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب